O bibliotece Strategia działania BG

Rozwój  Biblioteki  Gdynia  jako  najbardziej  dostępnej  i  powszechnej  instytucji kultury w mieście musi być ściśle skorelowany z celami strategicznymi przyjętymi przez samorząd. Nasza instytucja wpisuje się w dwa priorytety strategii  Gdyni:  Priorytet  1  –  jakość życia  gdy ńskiej  wspólnoty  oraz  Priorytet  4  – czas wolny.

Naszym celem jest również rozwój instytucji w kierunku modelowej, działającej zgodnie  z  międzynarodowymi  i  krajowymi  standardami  biblioteki  miejskiej, która  obok  Muzeum  Emigracji,  Teatru  Muzycznego  i  Laboratorium  Innowacji Społecznych stanie się wizytówką miasta i wyznacznikiem trendów bibliotecznych w kraju.

Więcej informacji znajdziesz w pliku:

STRATEGIA DZIAŁANIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GDYNI NA LATA 2018 - 2024