O bibliotece Regulamin korzystania z usługi drukowania 3D w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni

Regulamin korzystania z usługi drukowania 3D w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, zwana dalej Biblioteką, jest instytucją publiczną zapewniającą dostęp do wiedzy, informacji i wytworów myśli ludzkiej poprzez szeroką ofertę zasobów i usług dla wszystkich zainteresowanych.    


§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usługi drukowania 3D na drukarce Ultimakesr 2+, o powierzchni roboczej 223×223×205 mm, będącej własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.

2. Warunkiem korzystania z usługi jest zapisanie się do Biblioteki oraz posiadanie karty bibliotecznej lub Metropolitalnej Karty do Kultury.

3. Usługa drukowania 3D jest odpłatna, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu Cennik usług drukowania 3D świadczonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni.


§2 Warunki korzystania z usługi drukowania 3D

1. Warunkiem skorzystania z usługi drukowania 3D jest przygotowanie kompletnego projektu.

2. Biblioteka nie dokonuje poprawek w projektach.  

3. Kompletny projekt powinien:


a) być zapisany w pliku o formacie STL (preferowany), ewentualnie w formacie OBJ lub DAE;
b) uwzględniać powierzchnię roboczą drukarki;
c) uwzględniać czas wydruku nie dłuższy niż 8 godzin. 

4. Projekt nie może naruszać praw osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich.

5. Zamawiający odpowiada w całości za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, związane z realizacją zamówienia.

6. Gotowy projekt, który miałby być przedmiotem usługi, można przesłać na adres poczty elektronicznej Biblioteki lub dostarczyć go osobiście na właściwym nośniku, celem dokonania bezpłatnej wyceny. 

7. W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający otrzymuje pocztą elektroniczną lub w inny uzgodniony sposób wycenę usługi oraz termin jej realizacji.  

8. Biblioteka zastrzega sobie, że wycena usługi może nieznacznie się różnić od ceny końcowej.

9. Cena usługi jest uzależniona od ilości materiału przewidzianego do jej wykonania, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu Cennik usług drukowania 3D świadczonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni. 


§3 Realizacja zamówienia

1. Po uzgodnieniu ceny i terminu realizacji usługi oraz spełnieniu warunków określonych w §2,  pkt. 1-2, Biblioteka może przyjąć projekt do realizacji, na podstawie formularza zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2. Realizacja zamówienia jest możliwa jedynie:

a) w obecności i pod nadzorem Zamawiającego;
b) po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem;
c) po zapoznaniu się z instrukcją drukarki;
d) w oparciu o materiały eksploatacyjne Biblioteki.

3. Po zrealizowaniu zamówienia, Zamawiający jest zobowiązany do opłacenia gotówką usługi zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu Cennik usług drukowania 3D świadczonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni.

4. Za niewłaściwe zrealizowanie usługi z powodu błędów leżących w gotowym projekcie, Biblioteka nie odpowiada, a Zamawiający jest zobowiązany do opłacenia usługi zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu Cennik usług drukowania 3D świadczonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni.

5. Odmowa przez Zamawiającego opłacenia usługi będzie skutkować:

a) zablokowaniem jego konta bibliotecznego we wszystkich filiach Biblioteki;
b) dochodzeniem przez Bibliotekę swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
6. W przypadku niewłaściwego zrealizowania usługi z winy Biblioteki, Zamawiający nie zostanie obciążony kosztami wydruku 3D. 

7. Biblioteka może odmówić wykonania usługi w przypadku, gdy:

a) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do legalności pochodzenia projektu (prawa autorskie);
b) z uwagi na konstrukcję projektu zachodzi duże prawdopodobieństwo uszkodzenia podczas zdejmowania wydruku 3D z platformy;
c) narusza dobre obyczaje, przede wszystkim zawiera treści uznane za powszechnie obraźliwe. 


§4 Reklamacje

1. Zmawiającemu przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji wobec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, ze wskazaniem zastrzeżeń względem realizowanej usługi i związanych z tym żądań.

2. Reklamacja może zostać złożona pocztą elektroniczną (na adres sekretariat@bibliotekagdynia.pl) lub osobiście w Bibliotece.

3. Biblioteka rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.


§5 Oświadczenia i ochrona danych osobowych

1. Zamawiający oświadcza, że dane podane w formularzu zamówienia, o którym mowa w §3, pkt. 1 są prawdziwe i kompletne oraz że przesłany do wydruku projekt grafiki 3D nie narusza praw osób trzecich. 

2. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Gdyni (ul. Świętojańska 141-143), e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl.

3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@bibliotekagdynia.pl.

4. Dane będą przetwarzane w celu korzystania z oferty i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539) oraz Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439).

5. Każdy zapisany Użytkownik Biblioteki ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia.

6. Prawo do usunięcia lub sprzeciwu przetwarzania danych osobowych przysługują Użytkownikom, którzy mają uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki. 

7. W każdej chwili Użytkownikowi Biblioteki przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawnego następcy).


§5 Przepisy końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub spornych zastosowanie mają zapisy Regulaminu korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. 

2. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2018 roku. 

 

Ściągnij: załączniki do regulaminu korzystania z usługi drukowania 3D - cennik usług oraz formularz zamówienia