O bibliotece Regulamin konkursów organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni

Regulamin konkursów organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni


§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia i uczestniczenia w konkursach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni.

2. Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni (81-401) z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 141-143, zwana dalej Organizatorem.

3. Konkursy skierowane są do czytelników/uczniów/seniorów/etc. (zwanych dalej „Uczestnikami”), a udziały w nich są całkowicie dobrowolne i bezpłatne.

4. Celem konkursów jest popularyzacja czytelnictwa oraz promocja kultury i edukacji. Uczestnik nie może przenosić praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w konkursie na osoby trzecie.

5. Przed przystąpieniem do danego konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.

6. W przypadku organizacji  konkursu o specjalnym charakterze Organizator dopuszcza opracowanie Regulaminu dostosowanego do wymogów tego konkursu.

§2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Udział w konkursie może wziąć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 18 roku udział w nich jest możliwy tylko i wyłączenie za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie oraz do wykluczenia Uczestnika lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, do uczestnictwa w danym konkursie.

3. Uczestnik zgłaszając się do konkursu akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i publikację wizerunku. W przypadku udziału uczestników niepełnoletnich, rodzic lub opiekun prawny wypełnia Kartę zgłoszenia udziału w wydarzeniu, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Organizator przyjmuje zgłoszenia w swojej siedzibie oraz filiach bibliotecznych. Uczestnik może także dokonać zgłoszenia elektronicznie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

5. Organizator nie zwraca prac konkursowych Uczestnikom.

6. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu oraz wyłonienia laureatów konkursu, Organizator może powołać komisję konkursową.

§3 Przebieg Konkursu i zasady przyznawania nagród

1. Praca konkursowa powinna być kreatywna i realizować zadanie konkursowe.

2. Uczestnik przekazuje pracę konkursową wraz ze zgłoszeniem konkursowym Organizatorowi bezpośrednio w jego głównej siedzibie lub filii albo za pomocą wiadomości e-mail.

3. Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia konkursowego.

4. Kryteria wyboru zwycięskich zgłoszeń będą następujące: spełnienie wymagań zadania konkursowego, kreatywność i oryginalność pracy, jakość wykonania.

5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub w wiadomości e-mail.

§4 Wydawanie nagród w Konkursie

1. Nagrody będą wręczane w terminie wskazanym wcześniej przez Organizatora. Zwycięzcy konkursu są zobowiązani do stawienia się we wskazanym terminie w celu odbioru nagrody. W przypadku nie stawienia się po odbiór nagrody, Organizator może zadecydować o innej drodze wydania nagrody.

2. Organizator poinformuje zwycięzcę Konkursu o możliwości i sposobie odbioru nagrody drogą mailową. W terminie 30 dni od zawiadomienia zwycięzca powinien odebrać nagrodę. W przypadku nie stawienia się w wyznaczonym terminie, nagroda przepada. Nagroda jest wydawana za potwierdzeniem podpisania protokołu. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali Zwycięzcami konkursu o ich indywidualnych wynikach w konkursie. 

§5 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni (81-401) z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 141-143. 

2. Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w konkursie, w tym otrzymanie nagrody oraz popularyzacja czytelnictwa i promocja kultury i edukacji.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie.

4. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika oraz zgodę na publikację wizerunku na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni  pod adresem www.bibliotekagdynia.pl a także na stronie społecznościowej w serwisie Facebook  pod adresem www.facebook.com/BibliotekaGdynia/ oraz w Instagram pod adresem https://www.instagram.com/bibliotekagdynia/. Jeżeli uczestnik jest niepełnoletni to wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym może wziąć udział w konkursie po uprzedniej akceptacji regulaminu. 

5. Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe zasady przetwarzania, w tym ochrony Państwa danych osobowych, wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).Nowe przepisy zwiększają oraz ułatwiają egzekwowanie prawa do prywatności obywateli UE.

6. Organizator przewiduje przetwarzanie danych osobowych Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z prezentowaniem prac konkursowych oraz promocją Organizatora.

7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Administrator danych informuje, że w związku z transferem danych do serwisu Facebook spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat zgodności z RODO.

9. W celu skorzystania ze swoich praw Uczestnik konkursu powinien skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – iod@bibliotekagdynia.pl

§6 Prawa autorskie i licencja

1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia gwarantuje, że posiada pełne prawa autorskie do pracy konkursowej oraz że w wypadku prezentowania w zadaniu konkursowym wizerunków osób trzecich, posiada ich zgodę na publikację zdjęcia na portalach społecznościowych oraz na stronie internetowej Organizatora (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich poprzez dokonanie zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi ten Uczestnik.

2. Uczestnik, z chwilą dodania zgłoszenia udziela Organizatorowi przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym zgłoszeniu (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z prac konkursowych (włączywszy w to utwory audiowizualne) oraz artystycznych wykonań, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych,
z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską,
b. wprowadzenie do obrotu,
c. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty 
o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej,
oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,
e. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
f. najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.

3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostaje udzielona na czas do tego niezbędny. 

4. Na mocy licencji określonej powyżej praca konkursowa Uczestnika zawarta w zgłoszeniu może być wykorzystana w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniona, opracowana, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego pracy konkursowej (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.

5. Organizator upoważniony jest do wykorzystania pracy konkursowej bez uprzedniego poinformowania o tym Uczestnika.

6. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody, na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w zadaniu konkursowym, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności wskazanych w ust. 2 powyżej.

7. Zgłoszenie konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich czy naruszać praw osób trzecich. 

§7 Reklamacje i odpowiedzialność

1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

2. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika konkursu o odrzuceniu jego zgłoszenia konkursowego.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania zgłoszenia konkursowego ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika konkursu lub godzinami pracy siedziby i filii Organizatora.

4. Jeżeli Uczestnik konkursu ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji konkursu może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres sekretariat@bibliotekagdynia.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni. Uczestnik konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres z którego została złożona reklamacja. Organizator przyjmuje reklamacje od momentu ogłoszenia konkursu do 3 dni po ogłoszeniu listy zwycięzców. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

§8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.bibliotekagdynia.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika konkursu.

4. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 

Ściągnij: załączniki do regulamin konkursów organizowanych przez Bibliotekę Gdynia - karta udziału i protokół odbioru nagrody