O bibliotece Regulamin korzystania z wypożyczalni lekkiego sprzętu remontowego w Bibliotece Cisowa

Regulamin korzystania z wypożyczalni lekkiego sprzętu remontowego w Bibliotece Cisowa


Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, zwana dalej Biblioteką, jest instytucją publiczną zapewniającą dostęp do wiedzy, informacji i wytworów myśli ludzkiej poprzez szeroką ofertę zasobów i usług dla wszystkich zainteresowanych.


§1

 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z wypożyczalni lekkiego sprzętu remontowego, zwanego dalej sprzętem, będącego własnością Biblioteki Cisowa - Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.
 2. Warunkiem korzystania z usługi jest zapisanie się do Biblioteki, zapoznanie się z Regulaminem korzystania z Biblioteki oraz posiadanie karty bibliotecznej, Metropolitalnej Karty do Kultury bądź Karty Mieszkańca Gdyni.
 3. Usługa korzystania z wypożyczalni elektronarzędzi jest bezpłatna.


§2

Warunki korzystania z wypożyczalni elektronarzędzi

 1. Aby skorzystać ze sprzętu, należy telefonicznie lub mailowo potwierdzić dostępność sprzętu i zarezerwować termin.
 2. Wypożyczenie jest możliwe po potwierdzeniu zamówienia ze strony Biblioteki, że sprzęt jest gotowy do odbioru. Wypożyczeń i zwrotów dokonuje się w godzinach otwarcia Biblioteki.
 3. Użytkownik może jednocześnie wypożyczyć dwa sprzęty na konto biblioteczne na okres 10 dni. Jeśli sprzęt nie będzie zarezerwowany przez kolejnego Użytkownika, można dokonać jednej prolongaty terminu zwrotu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się używać sprzętu wyłącznie zgodnie z instrukcją jego użytkowania i zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Użytkownik zobowiązuje się używać sprzętu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed Biblioteką za wszelkie szkody, jakie powstaną w przedmiocie wypożyczenia z powodu niedołożenia tej staranności. Użytkownik szczególnie zobowiązany jest należycie zabezpieczyć sprzęt przed zniszczeniem lub utratą.
 6. W przypadku strat dotyczących sprzętu, użytkownik zobowiązany jest do wyrównania tych strat w wysokości wartości uszkodzonego/utraconego sprzętu, bądź odkupienia tego samego sprzętu.
 7. Za zwrot sprzętu uważać się będzie oddanie Bibliotece sprzętu czystego i w takim stanie, w jakim został on wypożyczony z uwzględnieniem jedynie jego zużycia wskutek prawidłowego użytkowania. W przeciwnym razie użytkownik zobowiązany będzie do opłacenia kosztów czyszczenia narzędzia.
 8. Użytkownik nie może przelać swoich praw i obowiązków z wypożyczenia na osobę trzecią.
 9. Integralną częścią usługi wypożyczenia jest instrukcja obsługi i eksploatacji przedmiotu wypożyczenia, z którą Użytkownik się zapoznał i oświadcza, że ją zrozumiał. Skutki uszkodzenia, awarii i strat powstałe poprzez nieprzestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP, będą obciążały Użytkownika.
 10. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu sprzętu przez Użytkownika, ponosi Użytkownik.

 

§3

Przepisy końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub spornych zastosowanie mają zapisy Regulaminu korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. 
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 roku.