O bibliotece Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Wynikający z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany dalej RODO) obowiązek informacyjny, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni informuje, że:

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 141-143, 81-401 Gdynia, tel. 58 622 73 55.

W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@bibliotekagdynia.pl.

 1. Dane osobowe są zbierane w celach:
  1. związanych z realizacją czynności wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustaw:
  2. bibliotekach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, rachunkowości, finansach publicznych, archiwizacji i instrukcji kancelaryjnej,
  3. kontroli nad procesami odbywającymi się w sieci internetowej w związku z przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu czynom zabronionym przez prawo,
  4. do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki, w tym dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Biblioteki oraz zapewnienia bezpieczeństwa urządzeniom elektronicznym znajdujących się w Bibliotece,
  5. realizacji rozszerzonych usług w zakresie i na podstawie udzielonej zgody, w tym przesyłania informacji promocyjnych.
 2. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania celów wymienionych w punkcie 3 lit. a-c, w tym wypełnienia obowiązków ciążących na Bibliotece w stosunku do jej czytelników, jak również podmiotów trzecich. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne do realizacji określonej usługi, np. operatorom pocztowym, obsłudze prawnej.
 4. Dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych oraz  nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres korzystania z usług biblioteki oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osób, które nie mają żadnych zobowiązań wobec biblioteki, będą usuwane po 3 latach od momentu zaprzestania korzystania z biblioteki.
 6. Informujemy, że każdej osobie, której dane przetwarzane są w Bibliotece przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 orz art. 20-21 RODO). W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. W sprawach spornych lub przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy RODO, każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.