O bibliotece Regulamin wydarzeń i imprez organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni

Regulamin wydarzeń i imprez organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki wydarzeń i imprez bibliotecznych.
 2. Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni (81-401) z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 141-143, zwana dalej Organizatorem.
 3. Miejscem wydarzeń i imprez bibliotecznych są filie biblioteczne wraz z terenem przyległym do siedziby, tzn. podwórkiem/ogrodem oraz inne miejsca wyznaczone ze względu na charakter wydarzenia lub imprezy (np. plaża miejska w Gdyni).
 4. Udział w wydarzeniach i imprezach bibliotecznych (w tym akcje czytelnicze) jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Uczestników konkretnego wydarzenia lub imprezy. W takim przypadku będzie informował z wyprzedzeniem na swojej stronie internetowej www.bibliotekagdynia.pl oraz za pośrednictwem plakatów o konieczności zgłoszenia udziału. Organizator może określić okres przyjmowania zgłoszeń, zakres niezbędnych danych oraz wymagań formalnych wobec uczestnika (np. wiek). Zgłoszenia nie spełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
 6. Przed wzięciem udziału w wydarzeniu lub imprezie, Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego treść. Skorzystanie z usługi oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§2 Zasady uczestnictwa

1.Organizator przewiduje trzy rodzaje wydarzeń i imprez bibliotecznych:

a. nieograniczone ze względu na liczbę i wiek uczestników,
b. ograniczone ze względu na liczbę uczestników,
c. wydarzenia skierowane do uczestników w konkretnym przedziale wiekowym lub dotyczącym konkretnej grupy Uczestników.

2. Do wydarzeń i imprez bibliotecznych zalicza się:

a. spotkania autorskie,
b. spotkania podróżnicze,
c. spotkania z psychologami,
d. warsztaty i zajęcia edukacyjne/plastyczne,
e. szkolenia komputerowe,
f.  plenery czytelnicze,
g. lekcje językowe,
h. koncerty,
i. festyny,
j. wystawy,
k. wieczory poetyckie,
l. konferencje,
m. prelekcje,
n. bale i teatrzyki dla najmłodszych,
o. rozgrywki gier planszowych i innych.

3. Udział w wydarzeniu lub imprezie bibliotecznej nieograniczonej ze względu na liczbę i wiek uczestników może wziąć każda osoba fizyczna.

4. Udział w wydarzeniu lub imprezie ograniczonej ze względu na liczbę uczestników mogą wziąć osoby fizyczne, które dokonają wcześniejszego zgłoszenia na wydarzenie lub imprezę i otrzymają potwierdzenie od Organizatora o wpisaniu na listę uczestników. W przypadku udziału uczestników małoletnich, którzy nie ukończyli 13 lat, rodzic lub opiekun prawny wypełnia Kartę zgłoszenia udziału w wydarzeniu, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Udział w wydarzeniu skierowanym do uczestników  w konkretnym przedziale wiekowym lub dotyczącym konkretnej grupy Uczestników wymaga spełnienia kryteriów określonych przez Organizatora. W przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 16 roku udział w wydarzeniu jest możliwy tylko i wyłączenie za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, a jeżeli jest to konieczne ze względu na charakter imprezy, pod jego opieką, tudzież pod opieką nauczyciela/wychowawcy.

6. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w wydarzeniu oraz do wykluczenia Uczestnika, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków uczestnictwa określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Jeżeli udział wymaga wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa, Organizator przyjmuje karty zgłoszeniowe w swojej siedzibie oraz filiach bibliotecznych. Uczestnik może także dokonać zgłoszenia poprzez przesłanie skanu wypełnionej karty zgłoszeniowej na wskazany wcześniej adres e-mail. Organizator powiadomi Uczestnika o przyjęciu zgłoszenia oraz zapisaniu na listę Uczestników. W przypadku nie otrzymania powiadomienia, należy uznać, że zgłoszenie nie zostało złożone prawidłowo, Uczestnik nie spełnia kryteriów uczestnictwa lub został wyczerpany limit miejsc. W takiej sytuacji Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w wydarzeniu lub imprezie.

8. Organizator utrwala fotograficznie lub filmowo wydarzenia oraz imprezy biblioteczne. Materiały utrwalone przez Organizatora będą wykorzystywane przez niego w celu popularyzacji czytelnictwa, na stronie internetowej  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni www.bibliotekagdynia.pl oraz portalach społecznościowych w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/BibliotekaGdynia/ oraz w Instagram pod adresem  https://www.instagram.com/bibliotekagdynia/.

9. Uczestnik wydarzenia jest informowany poprzez niniejszy Regulamin oraz każdorazowo przed rozpoczęciem wydarzenia lub imprezy o czynnościach określonych w ustępie powyżej.


§3 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni (81-401) z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 141-143.

2. Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu  i imprezie bibliotecznej oraz popularyzacja czytelnictwa.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w wydarzeniu lub imprezie bibliotecznej. 

4. Udział w wydarzeniu lub imprezie bibliotecznej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika oraz zgodę na publikację wizerunku na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni  pod adresem www.bibliotekagdynia.pl a także na stronie społecznościowej w serwisie Facebook  pod adresem www.facebook.com/BibliotekaGdynia/ oraz w Instagram pod adresem https://www.instagram.com/bibliotekagdynia/. Jeżeli uczestnik jest niepełnoletni to wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym może wziąć udział w wydarzeniu lub w imprezie bibliotecznej po uprzedniej akceptacji regulaminu.

5. Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe zasady przetwarzania, w tym ochrony Państwa danych osobowych, wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).Nowe przepisy zwiększają oraz ułatwiają egzekwowanie prawa do prywatności obywateli UE.

6. Organizator przewiduje przetwarzanie danych osobowych Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z popularyzacją czytelnictwa oraz promocją Organizatora.

7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Administrator danych informuje, że w związku z transferem danych do serwisu Facebook spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat zgodności z RODO.

9. W celu skorzystania ze swoich praw Uczestnik powinien skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – iod@bibliotekagdynia.pl.


§4 Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika lub godzinami pracy siedziby i filii Organizatora.
 3. Jeżeli Uczestnik ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji wydarzenia/imprezy bibliotecznej może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres sekretariat@bibliotekagdynia.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni. Uczestnik wydarzenia lub imprezy bibliotecznej zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została złożona reklamacja. Organizator przyjmuje reklamacje do 3 dni po zakończeniu wydarzenia. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.
 4. Uczestnik, jego opiekun prawny lub rodzic ponosi odpowiedzialność za szkody materialne  wobec osób trzecich, wyrządzone przez Uczestnika podczas udziału w wydarzeniu lub imprezie bibliotecznej. Zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami przeciwko Organizatorowi, w związku z wyrządzoną szkodą ponosi sprawca szkody. Wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi Uczestnik.
 5. Organizator każdorazowo określa termin oraz czas trwania wydarzenia lub imprezy. Po jego zakończeniu Uczestnicy są zobligowani do opuszczenia miejsca wydarzenia lub imprezy w celu umożliwienia dokonania niezbędnych prac porządkowych przez Organizatora.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.bibliotekagdynia.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika wydarzenia lub imprezy bibliotecznej.
 4. Zasady udziału i przebiegu wydarzeń/imprez bibliotecznych określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 
   

Ściągnij: załącznik do regulaminu wydarzeń i imprez - karta zgłoszenia udziału w wydarzeniu