O bibliotece Regulamin korzystania z książkomatu

Regulamin korzystania z książkomatu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, zwana dalej Biblioteką, jest instytucją publiczną zapewniającą dostęp do wiedzy, informacji i wytworów myśli ludzkiej poprzez szeroką ofertę zasobów i usług dla wszystkich zainteresowanych.


§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z książkomatu, będącego własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, mieszczącego się przy Bibliotece Śródmieście.
2. Z książkomatu mogą korzystać Użytkownicy, którzy:
a) są zarejestrowani w Bibliotece Śródmieście,
b) posiadają ważną kartę biblioteczną – Metropolitalną Kartę do Kultury,
c) nie mają żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.

§ 2 
Zasady korzystania z książkomatu

1. Do obsługi książkomatu niezbędne jest posiadanie przy sobie  Metropolitalnej Karty do Kultury.
2. Za pośrednictwem książkomatu można wypożyczać i zwracać książki drukowane, audiobooki 
i filmy z księgozbioru Biblioteki Śródmieście również po godzinach otwarcia Biblioteki.
3. Do książkomatu czytelnik może zamówić 4 materiały biblioteczne (książki drukowane, audiobooki i filmy).
4. Aby odebrać książkę z książkomatu należy złożyć zamówienie korzystając z katalogu on-line, po zalogowaniu na konto czytelnika. Zamówienie obejmuje ww. zbiory, które aktualnie znajdują się na półkach bibliotecznych.
5. W przypadku wykonania zamówienia przez katalog on-line Użytkownik dokonuje wyboru miejsca odbioru zamówionych dokumentów (Książkomat lub Wypożyczalnia) oraz daty odbioru. Po sprawdzeniu przez bibliotekarza możliwości realizacji zamówienia, Użytkownik otrzymuje informację mailową o przygotowanym do odbioru dokumencie.
6. Zamówione materiały biblioteczne oczekują na Użytkownika zgodnie z terminem wybranym przy składaniu zamówienia.  Po upłynięciu tego terminu zamówienie jest automatycznie wygaszane.
7. Za pomocą książkomatu można dokonywać zwrotów książek drukowanych, audiobooków 
i filmów wypożyczonych w Bibliotece Śródmieście w dogodnym dla czytelnika czasie. 
8. Ze względu na konieczność sprawdzenia przez bibliotekarza stanu faktycznego zwracanych materiałów bibliotecznych, do książkomatu nie należy zwracać gier planszowych i płyt winylowych.
9. Zwrot książek przetrzymanych powoduje zatrzymanie naliczania kary, ale nie zwalnia Czytelnika z obowiązku uregulowania wcześniej naliczonych należności wobec Biblioteki.
10. Awaria książkomatu nie zwalnia Czytelnika z obowiązku terminowego zwrotu książek.