O bibliotece Regulamin korzystania z podcastowni

Regulamin korzystania z sali do nagrywania podcastów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni


Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, zwana dalej Biblioteką, jest instytucją publiczną zapewniającą dostęp do wiedzy, informacji i wytworów myśli ludzkiej poprzez szeroką ofertę zasobów i usług dla wszystkich zainteresowanych.


§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z sali i sprzętu do nagrywania podcastów będących własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.
 2. Warunkiem korzystania z usługi jest zapisanie się do Biblioteki oraz posiadanie karty bibliotecznej lub Metropolitalnej Karty do Kultury.
 3. Usługa korzystania z w/w sali i sprzętu jest bezpłatna.


§2 Warunki korzystania z sali i sprzętu do nagrywania podcastów

 1. Aby skorzystać z sali, wskazane jest wcześniejsze umówienie się i zarezerwowanie terminu. W przypadku braku chętnych możliwe jest korzystanie z pomieszczenia bez wcześniejszej rezerwacji.
 2. Sala do nagrywania podcastów jest czynna w godzinach otwarcia Biblioteki.
 3. W sali mogą przebywać jedynie uczestnicy nagrania.
 4. Na terenie sali do nagrywania podcastów obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania napojów oraz wnoszenia jedzenia.
 5. Uczestnicy nagrania zobowiązani są do pozostawienia sali w stanie nienaruszonym. Za szkody wyrządzone podczas sesji nagraniowej odpowiadają uczestnicy nagrania.
 6. Korzystający z sali ponosi pełną odpowiedzialność za użycie sprzętu zgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem. W przypadku stwierdzenia usterek sprzętu korzystający jest zobowiązany do ich natychmiastowego zgłoszenia obsłudze.
 7. Osoby niepełnoletnie podczas nagrań pozostają pod nadzorem opiekuna.
 8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności ani kosztów z tytułu praw autorskich, wykonawczych i producenckich dokonywanych nagrań, nie odpowiada również za ich treść. Osoby nagrywające treści nawoływania do przemocy, mowy nienawiści i inne naruszające zasady dobrych obyczajów zostaną wyproszone ze studia nagrań oraz otrzymają zakazu wstępu.
 9. Osoby korzystające z sali do nagrywania podcastów zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

§3 Przepisy końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub spornych zastosowanie mają zapisy Regulaminu korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. 
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku.