O bibliotece Regulamin korzystania z urządzeń elektronicznych

Regulamin korzystania z urządzeń elektronicznych stanowiących własność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, zwana dalej Biblioteką, jest instytucją publiczną zapewniającą dostęp do wiedzy, informacji i wytworów myśli ludzkiej poprzez szeroką ofertę zasobów i usług dla wszystkich zainteresowanych.    


§1 Postanowienia ogólne

  
1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z urządzeń elektronicznych będących własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni:

a) czytaków – cyfrowych odtwarzaczy książek mówionych;
b) czytników książek elektronicznych;
c) tabletów;
d) laptopów.

2. Z urządzeń elektronicznych mogą korzystać Użytkownicy, którzy:

a) są zarejestrowani w Bibliotece;
b) posiadają ważną kartę biblioteczną zwaną dalej Metropolitalną Kartą do Kultury;
c) nie mają żadnych zobowiązań wobec Biblioteki. 

3. Udostępnianie urządzeń elektronicznych jest bezpłatne.


§2 Warunki korzystania z urządzeń elektronicznych

1. Prawo do korzystania z urządzeń elektronicznych uwarunkowane jest okazaniem Metropolitalnej Karty do Kultury.

2. Tablety i laptopy są udostępniane na miejscu i mogą być wykorzystywane do celów kulturalnych, edukacyjnych, naukowych oraz do poszukiwania informacji.

3. Czytaki i czytniki są udostępniane na zewnątrz, po złożeniu stosownego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Oświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Biblioteki i Czytelnika. W momencie zwrotu czytaka lub czytnika i po sprawdzeniu jego stanu technicznego przez bibliotekarza, Czytelnik otrzymuje pisemne potwierdzenie zwrotu.

5. Podanie danych osobowych w oświadczeniu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wypożyczenia urządzenia elektronicznego. Podane dane osobowe będą podlegały rejestracji w bibliotecznym systemie komputerowym oraz przetwarzaniu w celach statystycznych, korespondencyjnych i windykacyjnych. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. 2014 poz. 1182). Użytkownik rezygnujący z usług Biblioteki ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z ewidencji Czytelników, a Biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że Użytkownik zwrócił wszystkie wypożyczone urządzenia i nie ma żadnych innych zobowiązań wobec Biblioteki.


6. Użytkownik może jednocześnie wypożyczyć w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej:

a) jeden czytak na okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych;
b) jeden czytnik na okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. 

7. Na prośbę Użytkownika jest możliwe przedłużenie terminu (prolongata) zwrotu wypożyczonych urządzeń. Prolongaty można dokonać dwukrotnie, maksymalnie po 30 dniach kalendarzowych. Prolongata jest możliwa jedynie w tej filii, w której wypożyczono urządzenie elektroniczne: osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną, najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu.

8. Biblioteka ma prawo odmówić przedłużenia terminu zwrotu:

a) gdy Użytkownik nie zwrócił w terminie innych urządzeń lub innych wypożyczonych materiałów bibliotecznych (również w innych filiach);
b) gdy Użytkownik ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec Biblioteki (również 
w innych filiach); 
c) w przypadku rezerwacji danego urządzenia dokonanej przez innego Użytkownika.

9. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych urządzeń w terminie określonym w niniejszym regulaminie. Biblioteka nie ma obowiązku wysyłania przypomnienia o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych urządzeń. 

10. Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych urządzeń elektronicznych przez Użytkownika będzie skutkowało:

a) zablokowaniem jego konta bibliotecznego we wszystkich filiach Biblioteki;
b) naliczeniem opłat za nieterminowy zwrot urządzeń elektronicznych do czasu ich zwrotu w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni: Opłaty i cennik usług świadczonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni zatwierdzonym przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.

11. Odblokowanie konta bibliotecznego Użytkownika następuje po zwrocie wypożyczonych urządzeń elektronicznych oraz po uiszczeniu opłaty za nieterminowy ich zwrot. 

§3 Korzystanie z czytaków

1. Użytkownik ma możliwość wypożyczenia czytaka z wgranymi audiobookami, stanowiącymi własność Biblioteki.

2. Z wgranych na czytak audiobooków Użytkownicy mogą korzystać w ramach obowiązującej licencji. Użytkownicy mogą wgrywać do wypożyczonych im przez Bibliotekę czytaków dowolne utwory zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach udzielonych im na to pozwoleń i licencji. W chwili zwrotu czytaka do Biblioteki wszystkie wgrane przez Użytkownika pliki muszą być usunięte z urządzenia bez naruszania kompletu książek wgranych wcześniej przez Bibliotekę.

3. Użytkownik ma prawo korzystać z czytaka z wgranymi książkami, tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Czytak jest wyposażony w: ładowarkę, kartę SD o pojemności 8 GB (wewnątrz czytaka), kabel USB, pełną instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi. Czytak jest wypożyczany w kartonowym pudełku ochronnym. W chwili wypożyczenia czytaka Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia jego faktycznego funkcjonowania i kompletności wyposażenia. Wypożyczenie czytaka jest równoznaczne z tym, że Użytkownik otrzymał sprawnie funkcjonujący czytak z kompletnym wyposażeniem.


§4 Korzystanie z czytników

1. Użytkownik ma możliwość wypożyczenia czytnika z wgranymi książkami elektronicznymi, stanowiącymi własność Biblioteki.

2. Z książek elektronicznych wgranych na czytnik Użytkownicy mogą korzystać w ramach obowiązującej licencji. Użytkownicy mogą wgrywać do wypożyczonych im przez Bibliotekę czytników dowolne utwory zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach udzielonych im na to pozwoleń i licencji. W chwili zwrotu czytnika do Biblioteki wszystkie wgrane przez Użytkownika pliki muszą być usunięte z urządzenia bez naruszania kompletu książek wgranych wcześniej przez Bibliotekę. Czytnik powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym i z kompletnym wyposażeniem.

3. Użytkownik ma prawo korzystać z czytnika z wgranymi e-bookami, tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Czytnik jest wyposażony w: ładowarkę z kablem, pokrowiec ochronny, instrukcję obsługi. W chwili wypożyczenia czytnika Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia jego faktycznego funkcjonowania i kompletności wyposażenia. Wypożyczenie czytnika jest równoznaczne z tym, że Użytkownik otrzymał sprawnie funkcjonujący czytnik z kompletnym wyposażeniem.


§5 Przepisy końcowe

1. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan udostępnionych urządzeń elektronicznych i wykorzystywania ich zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.

2. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia danego urządzenia elektronicznego Użytkownik pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego urządzenia o takich samych parametrach.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub spornych zastosowanie mają zapisy Regulaminu korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. 

4. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 roku. 

 

Ściągnij: załączniki do regulaminu korzystania z urządzeń elektronicznych - wzory wniosków - wypożyczenie i zwrot czytaka