O bibliotece Regulamin korzystania z wrzutni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, zwana dalej Biblioteką, jest instytucją publiczną zapewniającą dostęp do wiedzy, informacji i wytworów myśli ludzkiej poprzez szeroką ofertę zasobów i usług dla wszystkich zainteresowanych.


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z wrzutni będącej własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, mieszczącej się przy wybranych Filiach Biblioteki Gdynia.
 2. Z wrzutni mogą korzystać Użytkownicy, którzy:

a) są zarejestrowani w filii, przy której mieści się wrzutnia,

b) posiadają ważną kartę biblioteczną – Metropolitalną Kartę do Kultury lub zarejestrowaną w Bibliotece Kartę Mieszkańca Gdyni.

 

§ 2 Zasady korzystania z wrzutni

 1. Wrzutnia dostępna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2.  Za pośrednictwem wrzutni można zwracać książki i audiobooki poza godzinami otwarcia danych placówek.
 3. Materiały biblioteczne należy wkładać do wrzutni w delikatny sposób, pojedynczo i zawsze grzbietem do środka urządzenia.
 4. Zwrócone zbiory będą wyjmowane z wrzutni i rejestrowane w systemie bibliotecznym w każdym kolejnym dniu roboczym przed otwarciem biblioteki.
 5. Czytelnik jest zobowiązany do sprawdzenia stanu swojego konta w następnym dniu roboczym po dokonaniu zwrotu za pomocą wrzutni.
 6. Wątpliwości i reklamacje powinny być zgłaszane bezpośrednio do Wypożyczalni Centralnej, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zwrotu materiałów bibliotecznych za pomocą wrzutni.
 7. W  przypadku  nieterminowego  zwrotu  materiałów  bibliotecznych naliczenie opłaty następuje w  dniu rejestracji zwrotu w  systemie  bibliotecznym.
 8. Oddanie poprzez wrzutnię  przetrzymanych zbiorów bibliotecznych nie zwalnia Czytelnika od uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot.
 9. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanego wcześniej zniszczenia oddanych zbiorów Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Czytelnika z prośbą o wyjaśnienia oraz dochodzenia roszczeń zgodnie z Regulaminem korzystania z Biblioteki.
 10. Zabrania się wkładania do wrzutni darów dla biblioteki oraz wszelkich innych przedmiotów poza zwracanymi materiałami bibliotecznymi określonymi w pkt.2.
 11. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 roku.