O bibliotece Regulamin korzystania z wrzutni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, zwana dalej Biblioteką, jest instytucją publiczną zapewniającą dostęp do wiedzy, informacji i wytworów myśli ludzkiej poprzez szeroką ofertę zasobów i usług dla wszystkich zainteresowanych.


§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z wrzutni będącej własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, mieszczącej się przy Wypożyczalni Centralnej (ul. Abrahama 60).
2. Z wrzutni mogą korzystać Użytkownicy, którzy:
a) są zarejestrowani w Wypożyczalni Centralnej,
b) posiadają ważną kartę biblioteczną – Metropolitalną Kartę do Kultury lub zarejestrowaną w Bibliotece Kartę Mieszkańca Gdyni.

§ 2 
Zasady korzystania z wrzutni

1.Wrzutnia dostępna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
2. Za pośrednictwem wrzutni można zwracać książki i audiobooki poza godzinami otwarcia Wypożyczalni Centralnej.

3. Materiały biblioteczne należy wkładać do wrzutni w delikatny sposób, pojedynczo
i zawsze grzbietem do środka urządzenia.

4. Zwrócone zbiory będą wyjmowane z wrzutni i rejestrowane w systemie bibliotecznym
w każdym kolejnym dniu roboczym przed otwarciem biblioteki.

5. Czytelnik jest zobowiązany do sprawdzenia stanu swojego konta w następnym dniu roboczym po dokonaniu zwrotu za pomocą wrzutni.

6. Wątpliwości i reklamacje powinny być zgłaszane bezpośrednio do Wypożyczalni Centralnej, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zwrotu materiałów bibliotecznych za pomocą wrzutni.

7. W  przypadku  nieterminowego  zwrotu  materiałów  bibliotecznych naliczenie opłaty następuje w  dniu rejestracji zwrotu w  systemie  bibliotecznym.

8. Oddanie poprzez wrzutnię  przetrzymanych zbiorów bibliotecznych nie zwalnia Czytelnika od uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot.

9. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanego wcześniej zniszczenia oddanych zbiorów, Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Czytelnika z prośbą o wyjaśnienia oraz dochodzenia roszczeń zgodnie z Regulaminem korzystania z Biblioteki.

10. Zabrania się wkładania do wrzutni darów dla biblioteki oraz wszelkich innych przedmiotów poza zwracanymi materiałami bibliotecznymi określonymi w pkt.2.

11. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2021 roku.