O bibliotece Regulamin korzystania z wrzutni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z wrzutni będących własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, mieszczących się przy filiach Biblioteki Gdynia. Wrzutnie przypisane są do konkretnych placówek, zwracamy w nich zbiory wypożyczone w danej filii.

§ 2 Zasady korzystania z wrzutni

 1. Wrzutnia dostępna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Za pośrednictwem wrzutni można zwracać wypożyczone książki i audiobooki poza godzinami otwarcia danych placówek. Gry planszowe prosimy zwracać osobiście w bibliotece.
 3. Materiały biblioteczne należy wkładać do wrzutni w delikatny sposób, pojedynczo i zawsze grzbietem do środka urządzenia.
 4. Zwrócone zbiory będą wyjmowane z wrzutni i rejestrowane w systemie bibliotecznym w każdym kolejnym dniu roboczym.
 5. Czytelnik jest zobowiązany do sprawdzenia stanu swojego konta w następnym dniu roboczym po dokonaniu zwrotu za pomocą wrzutni.
 6. Wątpliwości i reklamacje powinny być zgłaszane bezpośrednio do konkretnej filii, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zwrotu materiałów bibliotecznych za pomocą wrzutni.
 7. W  przypadku  nieterminowego  zwrotu  materiałów  bibliotecznych naliczenie opłaty następuje w  dniu rejestracji zwrotu w  systemie  bibliotecznym.
 8. Oddanie poprzez wrzutnię  przetrzymanych zbiorów bibliotecznych nie zwalnia Czytelnika od uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot.
 9. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanego wcześniej zniszczenia oddanych zbiorów Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Czytelnika z prośbą o wyjaśnienia oraz dochodzenia roszczeń zgodnie z Regulaminem korzystania z Biblioteki.
 10. Zabrania się wkładania do wrzutni darów dla biblioteki oraz wszelkich innych przedmiotów poza zwracanymi materiałami bibliotecznymi określonymi w pkt.2.
 11. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2023 roku.