Aktualności Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bibliotekagdynia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Treści niezgodne: niektóre materiały graficzne (zdjęcia) i linki nie posiadają opisów; niektóre materiały tekstowe zostały umieszczone na stronie w sposób uniemożliwiający ich odczytywane maszynowe.

Oświadczenie sporządzono: . 2021-03-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aktualnie trwają prace dostosowaniem strony do wymagań prawnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Magdalena Kruszyńska, e-mail: m.kruszynska@bibliotekagdynia.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Wypożyczalnia Centralna, ul. Antoniego Abrahama 60  

 • Filia mieści się na parterze budynku mieszkalnego. Wejście zlokalizowane jest od ulicy Żwirki i Wigury. Przed drzwiami znajduje się stopień.   

 • Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny, płatny parking. Brak miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • Aranżacja przestrzeni pozwala na swobodne korzystanie z niej osobom poruszającym się na wózkach tylko w części - czytelnia i wypożyczalnia, bez możliwości swobodnego poruszania się między regałami.   

 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

Biblioteka Wiedzy, Wypożyczalnia – ul. Świętojańska 141, Biblioteka Wiedzy, Czytelnia – ul. Biskupa Dominika 17  

 • Filia mieści się w dwóch lokalizacjach. Pierwsza, wypożyczalnia, znajduje się na parterze budynku mieszkalnego. Do wypożyczalni można dostać się wejściem usytuowanym prostopadle do alei Zwycięstwa i ulicy Biskupa Dominika. Przed wejściem znajdują się schody i podjazd z poręczami dla osób poruszających się na wózkach. Druga, czytelnia, znajduje się na wysokim parterze budynku mieszkalnego po przeciwnej stronie ulicy. Wejście zlokalizowane jest w połowie tarasu, do którego można dostać się schodami od strony północnej lub podjazdem od strony południowej. Od strony ulicy podjazd kończy się krawężnikiem.    

 • Ogólnodostępny parking znajduje się przy ul. Biskupa Dominika.  

 • Przestrzeń wypożyczalni i czytelni jest dostępna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.   

 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się tylko w wypożyczalni.   

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

Biblioteka z Pasją, al. Zwycięstwa 96/98  

 • Filia mieści się w budynku I kompleksu Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.  Można się do niej dostać dwiema drogami - bezpośrednio od ulicy i od tyłu, od strony parkingu. Oba wejścia pozbawione są barier architektonicznych - prowadzą bezpośrednio z poziomu ulicy.   

 • Za budynkiem znajduje się, płatny parking z brukowaną nawierzchnią i miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami.   

 •  W pobliżu biblioteki znajduje się przystanek komunikacji miejskiej.  

 • W filii znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • Aranżacja przestrzeni umożliwia swobodne korzystanie z niej osobom poruszającym się na wózku  

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

Filia nr 1, Biblioteka Obłuże, ul. Boisko 6  

 • Filia mieści się na piętrze pawilonu handlowego. Wejście do biblioteki znajduje się z tyłu budynku. Do filii prowadzą wysokie, szerokie schody zaopatrzone w poręcze. Osoby ograniczonej mobilności mogą skorzystać z platformy.   

 • Od strony ulicy, a także z tyłu budynku znajduje się parking. Brak miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • Aranżacja biblioteki umożliwia swobodne korzystanie z niej osobom poruszającym się na wózku tylko z części filii.  

 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

Filia nr 2, Biblioteka Śródmieście, ul. Władysława IV 7-15  

 • Filia mieści się na parterze budynku mieszkalnego.  Budynek przylega bezpośrednio do ulicy Starowiejskiej. Do filii prowadzą dwa wejścia. Pierwsze, bliżej ulicy Starowiejskiej, pozbawione jest barier architektonicznych. Drugie, z podjazdem, mieszczące się w głębi idąc wzdłuż budynku.   

 • Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny, płatny parking z dwoma miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.   

 • W filii znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • Aranżacja przestrzeni umożliwia swobodne korzystanie z niej osobom poruszającym się na wózku poza wydzieloną strefą zabaw dla dzieci, tzw. BAZĄ.   

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

Filia nr 3, Biblioteka Grabówek, ul. Morska 113  

 • Filia znajduje się na parterze budynku mieszkalnego w ciągu lokali usługowych. Wejście zlokalizowane jest bezpośrednio od ulicy. Przed wejściem znajduje się niewielka powierzchnia pochyła umożlwiająca swobodny dostęp osobom poruszającym się na wózku.   

 • W pobliżu budynku znajduje się ogólnodostępny parking. Brak miejsc postojowych dla osób z  niepełnosprawnościami.   

 • W pobliżu znajduje się przystanek komunikacji miejskiej.  

 • Aranżacja przestrzeni pozwala na swobodne korzystanie z niej osobom poruszającym się na wózkach tylko w części - czytelnia i wypożyczalnia, bez możliwości swobodnego poruszania się między regałami.   

 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

Filia nr 4, Mediateka Pogórze, ul. Admirała Kazimierza Porębskiego 21  

 • Filia mieści się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5. Do filii prowadzi oddzielne wejście zlokalizowane w sąsiedztwie przedszkola. Filia mieści się na wysokim parterze. Prowadzą do niej schody i podjazd z poręczami.   

 • Przy budynku ZSP znajduje się plac, który pełni rolę parkingu. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Jest możliwość wjechania autem na teren ZSP, ale nie ma możliwości pozostawienia tu auta.   

 • Aranżacja przestrzeni umożliwia swobodne korzystanie z niej osobom poruszającym się na wózku.  

 • W filii znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.   

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

Filia nr 5, Biblioteka Witomino, ul. Narcyzowa 1  

 • Filia mieści się na pierwszym piętrze pawilonu handlowego.  Aby dostać się do filii należy skorzystać z wejścia wspólnego dla kilku lokali usługowych. Do filii prowadzą schody.   

 • Przed budynkiem biblioteki znajduje się ogólnodostępny parking z jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • Aranżacja przestrzeni nie pozwala na swobodne korzystanie z niej osobom poruszającym się na wózkach.   

 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Filia nr 6, Biblioteka Cisowa, ul. Kcyńska 2  

 • Filia znajduje się w pawilonie zlokalizowanym w głębi osiedla, ok 100m od ulicy. Wejście do budynku jest wspólne dla biblioteki i gabinetu stomatologicznego. Do budynku wchodzi się po trzech schodach zaopatrzonych w poręcz.  Brak jest podjazdu.   

 • W bliskim sąsiedztwie filii znajduje się parking ogólnodostępny. Brak jest miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • Aranżacja przestrzeni uniemożliwia swobodne korzystanie z niej osobom poruszającym się na wózku.  

 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.   

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej  

 • Po wcześniejszym umówieniu istnieje możliwość zniesienia książek przez bibliotekarza przed budynek biblioteki.  

Filia nr 7, Biblioteka Działki Leśne, ul. Śląska 56  

 • Filia mieści się na parterze budynku mieszkalnego. Do filii wchodzi się od bezpośrednio od ulicy, pokonując jeden mały stopień. Brak jest podjazdu.   

 • Przed budynkiem biblioteki znajduje się ogólnodostępny parking z jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • Aranżacja przestrzeni nie pozwala na swobodne korzystanie z niej osobom poruszającym się na wózkach.   

 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.   

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

Filia nr 8, Biblioteka Pustki Cisowskie, ul. Chabrowa 43  

 • Filia mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni. Do Filii wchodzi się głównym wejściem do szkoły, następnie schodami w dół. Filia usytuowana jest na poziomie wysokiej piwnicy, aby się do niej dostać należy pokonać podwójny ciąg schodów. Brak jest podjazdów i windy.   

 • Parkingi znajdują się jedynie po przeciwnej stronie ulicy.  Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.   

 • W pobliżu biblioteki znajduje się przystanek komunikacji miejskiej.  

 • Aranżacja biblioteki nie pozwala na swobodne korzystanie z niej osobom poruszającym się na wózkach.  

 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

Filia nr 9, Biblioteka Witomino-Leśniczówka, ul. 2 Morskiego Pułku Strzelców 9  

 • Filia mieści się na piętrze pawilonu handlowego. Do filii prowadzą dwie drogi. Pierwsza to wysokie schody usytuowane z boku i dalej taras. Druga – winda znajdująca się bezpośrednio przy wejściu do filii. Wejście jest wspólne dla biblioteki i spółdzielni mieszkaniowej.   

 • Przed budynkiem biblioteki znajduje się ogólnodostępny parking z jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • W pobliżu biblioteki znajduje się przystanek komunikacji miejskiej.  

 • Aranżacja przestrzeni nie pozwala na swobodne korzystanie z niej osobom poruszającym się na wózkach.  

 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

Filia nr 10, Biblioteka Wzgórze, ul. Biskupa Dominika 3  

 • Filia mieści się na wysokim parterze budynku mieszkalnego. Prowadzą do niej dwie drogi. Pierwsza – wysokie schody zlokalizowane bezpośrednio przy wejściu do filii. Druga – z boku budynku, od strony przedszkola, prowadząca najpierw przez podjazd, następnie za przedszkolem znajdują się schody i ok 200 m. taras.   

 • Przed budynkiem biblioteki znajduje się ogólnodostępny parking z jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.   

 •  Aranżacja przestrzeni pozwala na swobodne korzystanie z niej osobom poruszającym się na wózkach w części - niedostępna jest cześć księgozbioru popularnonaukowego i fantastyki zlokalizowana na podwyższeniu i toaleta. Trzy te poziomy połączone są ze sobą schodami.   

 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość obsługi w tej formie komunikacji z przeszkolonym pracownikiem.  

 • Po wcześniejszym umówieniu istnieje możliwość zniesienia książek przez bibliotekarza przed budynek biblioteki.  

Filia nr 12, Biblioteka Chylonia, ul Opata Hackiego 33  

 • Filia mieści się w budynku Centrum Sąsiedzkiego - Przystani Opata Hackiego 33. Biblioteka znajduje się na parterze. Prowadzą do niej dwa wejścia: główne wiodące bezpośrednio do filii i boczne, którym można dostać się również do Przystani. Wejścia zrównane są z wysokością chodnika, przez co nie stanowią barier architektonicznych.   

 • Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking z jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • Przestrzeń w bibliotece jest zaaranżowana w sposób umożliwiający swobodny dostęp  osobom poruszającym się na wózkach.   

 • W filii znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

Filia nr 13, Biblioteka Oksywie, Podchorążych 10A  

 • Filia mieści się na pierwszym piętrze pawilonu handlowego. Do wejścia znajdującego się na tarasie prowadzą wysokie schody. Brak platformy i windy. 

 • W pobliżu budynku znajduje się plac pełniący rolę parkingu. Dojazd bliżej schodów jest utrudniony. Brak miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami. 

 • Aranżacja przestrzeni nie pozwala na swobodne korzystanie z niej osobom poruszającym się na wózkach. 

 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

Filia nr 14, Biblioteka Karwiny, ul. Jana Brzechwy 3/5   

 • Biblioteka znajduje się na parterze budynku mieszkalnego.   

 • Aranżacja biblioteki nie pozwala na swobodne korzystanie z niej osobom poruszającym się na wózkach w części   

 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

Filia nr 15, Biblioteka Kamienna Góra, al. Piłsudskiego 18  

 • Biblioteka mieści się w budynku mieszkalnym. Do budynku prowadzą trzy drogi. Dwie z nich to wysokie schody zaopatrzone w poręcz od alei Piłsudskiego. Trzecia – tarasem od ulicy I. Krasickiego – tu swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózku. Filia i Kaszubskie Forum Kultury posiadają jedno wejście. Bezpośrednio przed wejściem znajduje się próg, bez podjazdu.    

 • Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny, płatny parking. Brak miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • W pobliżu znajduje się przystanek komunikacji miejskiej.  

 • Aranżacja biblioteki pozwala na swobodne korzystanie z niej osobom poruszającym się na wózku tylko w części przeznaczonej dla dzieci.   

 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej  

 • Po wcześniejszym umówieniu istnieje możliwość zniesienia książek przez bibliotekarza przed budynek biblioteki.  

Filia nr 16, Biblioteka Działki Leśne, ul. Warszawska 3  

 • Filia mieści się na parterze budynku mieszkalnego. Wejście zlokalizowane jest bezpośrednio od ulicy. Do filii można dostać się pokonując dwa schodki lub korzystając z podjazdu. Zarówno schody jak i podjazd nie posiadają poręczy.    

 • Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking. Brak miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • W pobliżu biblioteki znajduje się przystanek komunikacji miejskiej.  

 • Aranżacja przestrzeni pozwala na swobodne korzystanie z niej osobom poruszającym się na wózku tylko w części przeznaczonej dla dzieci i pomiędzy regałami z literaturą popularnonaukową.   

 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.   

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej  

 • Po wcześniejszym umówieniu istnieje możliwość zniesienia książek przez bibliotekarza przed budynek biblioteki.  

Filia nr 18, Biblioteka Chylonia Centrum, ul. Kartuska 20b  

 • Filia mieści się w budynku znajdującym się w głębi osiedla. Wejście zlokalizowane jest na tyłach względem ulicy Kartuskiej. Przed wejściem znajduje się podjazd.   

 • Przed budynkiem biblioteki znajduje się plac, który pełni rolę parkingu.   

 • Aranżacja przestrzeni umożliwia swobodne korzystanie z niej osobom poruszającym się na wózku.  

 • W filii znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

Filia nr 20, Biblioteka Dąbrowa, ul. Nagietkowa 73  

 • Filia mieści się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3. Do filii, zlokalizowanej na parterze budynku, prowadzi osobne wejście. Przed nim znajduje się próg.   

 • Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking. Brak miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • Przestrzeń filii jest ograniczona, a aranżacja pozwala na swobodne korzystanie z niej osobom poruszającym się na wózku tylko w części.   

 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej  

 • Po wcześniejszym umówieniu istnieje możliwość zniesienia książek przez bibliotekarza przed budynek biblioteki.  

Administracja Biblioteki Gdynia, ul. Świętojańska 141-143 

 • Administracja Biblioteki Gdynia mieści się na parterze budynku mieszkalnego. Wejście usytuowane jest prostopadle do ul. Zwycięstwa i ulicy Biskupa Dominika, bliżej al. Zwycięstwa. Należy przejść przez bramę, a następnie przez drzwi wejściowe o wysokim progu prowadzące do klatki. W obu tych miejscach należy skorzystać z domofonu umieszczonego na wysokości niedostępnej dla osób poruszających się na wózku.  

 • Najbliższy parking znajduje się przy ul. Biskupa Dominika i ma charakter ogólnodostępny.  

 • Aranżacja przestrzeni pozwala na swobodne korzystanie z niej osobom poruszającym się na wózkach.   

 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.  

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.