O bibliotece Regulamin korzystania z oferty edukacyjnej i kulturalnej w Bibliotece Gdynia w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Niniejszy Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i właściwymi rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce (https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce) i określa zasady organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni.

§ 1. ZASADY DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ (dalej Uczestników)

 1. Zapraszamy na wydarzenia osoby, które, według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi wirusem COVID-19 oraz osoby, które nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Przez uczestnika w niniejszym Regulaminie rozumie się członka publiczności, widowni, gościa wydarzenia, uczestnika spotkania.
 2. Ze względu na wymogi sanitarne na wszystkie wydarzenia obowiązuje limit miejsc, zaproszenia, zapisy mailowe lub na miejscu w bibliotece.
 3. Na terenie wydarzenia uczestnicy są zobowiązani do:
 • posiadania środka ochrony indywidualnej umożliwiającego zakrycie ust i nosa za jego pomocą;
 • zachowania co najmniej 1,5 m odstępu od innych uczestników i zasady ograniczania zbędnych kontaktów (podawanie rąk, przytulanie, całowanie na przywitanie);
 • bezwzględnego przestrzegania ograniczeń dotyczących liczby osób, które mogą przebywać w przestrzeni zamkniętej - wymagaj tego także od innych;
 • dezynfekcji rąk przy wejściu na teren wydarzenia;
 • przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu.
 1. Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni oznacza akceptację niniejszego regulaminu i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed wydarzeniem.
 2. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i stosowanie ich przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do tych reżimów spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych wymogów, a w przypadku dalszego uchylania zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia.

§ 2. UPRAWNIENIA PRZEDSTAWICIELI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GDYNI (dalej Organizatora)

 1. Pracownicy Organizatora są wyposażeni w środki ochrony osobistej.
 2. Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie).

§ 3. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2

 1. Dane osobowe uczestników, zebrane podczas zapisów na wydarzenie/przy rozdawaniu zaproszeń, przetwarzane będą na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
 2. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, dalej Biblioteka Gdynia.
 3. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych; kontakt: iod@bibliotekagdynia.pl lub listownie na adres Biblioteki Gdynia ul. Świętojańska 141-143; 81-401 Gdynia.
 4. Biblioteka będzie przetwarzać dane osobowe w celach związanych z organizacją wydarzenia, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa organizatorów i uczestników, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez trzy tygodnie po zakończeniu wydarzenia.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 4 powyżej, dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
 6. Dane nie są transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (powyższe prawa przysługują w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO).
 8. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do spełnienia wskazanego celu.

  Ściągnij: załącznik do regulaminu wydarzeń i imprez - karta zgłoszenia udziału w wydarzeniu