Aktualności Uchwała Rady Miasta Gdyni

Rada Miasta Gdyni przyjęła uchwałę w sprawie zamiaru połączenia filii nr 5 (Biblioteka Witomino-Radiostacja) i numer 9 (Biblioteka Witomino-Leśniczówka) i utworzenia nowej filii zlokalizowanej przy ul. Widnej 2A (Biblioteka Witomino).

Oto uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki, natomiast ust. 2 stanowi, że jest on obowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy również zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów. Zgodnie z art. 13 ust. 4 połączenie, podział lub likwidacja biblioteki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej następuje po zasięgnięciu przez organizatora opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki. Przepis ten stosuje się odpowiednio do filii bibliotecznych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni działa na podstawie statutu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/1089/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie reorganizacji sieci filii oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 26 stycznia 2018 r., poz. 306). Jednostką sprawującą nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

W Strategii Biblioteki Gdynia na lata 2018-2024 jednym z głównych wyzwań i celów jest optymalizacja sieci filii dzielnicowych zgodnie z rozwojem terytorialnym miasta. Oznacza to zarówno powstawanie nowych placówek, jak i wygaszanie istniejących, które nie spełniają swoich funkcji.

W gdyńskiej dzielnicy Witomino mieszczą się obecnie dwie filie Biblioteki.

1) Filia nr 5, czyli Biblioteka Witomino, przy ulicy Narcyzowej 1 – to niewielki lokal o powierzchni użytkowej 51 m2, najmniejsza z filii w sieci. Pomieszczenie jest w złym stanie technicznym, nieprzystosowane do pełnienia funkcji lokalu użyteczności publicznej. Niewielka powierzchnia lokalu sprawia, że nie można zaoferować w nim użytkownikom żadnych dodatkowych usług poza wypożyczaniem zbiorów. Do wejścia prowadzi wąska klatka schodowa, a lokal mieści się na piętrze, jest więc niedostępny dla czytelników z trudnościami w poruszaniu się. W lokalu nie ma toalety dla użytkowników, a zaplecze socjalne dla pracowników jest bardzo małe.

2) Filia nr 9, czyli Biblioteka Witomino-Leśniczówka, przy ul. II Morskiego Pułku Strzelców 9, to również niewielki lokal o powierzchni użytkowej 83 m2, bez żadnego zaplecza socjalnego dla pracowników, z toaletą pracowniczą na korytarzu i umywalką w szafie. Stan techniczny pomieszczeń jest niezadowalający, nie pozwalający na prowadzenie innej działalności bibliotecznej niż wypożyczanie zbiorów. Brak toalety dla użytkowników. W okresie letnim w temperatura w lokalu osiąga wysokości niepozwalające na bezpieczną pracę bibliotekarzy czy dłuższe przebywanie w obiekcie przez użytkowników – brak możliwości jej zredukowania.

W związku ze złą sytuacją lokalową obydwu filii zlokalizowanych w Witominie organizator Biblioteki zdecydował o budowie nowego, dużego obiektu, który byłby w pełni przystosowany do pełnienia funkcji publicznych, w szczególności – w pełni dostępny dla osób mających trudności w poruszaniu się, a także wyposażony w zaplecze umożliwiające bibliotekarzom komfortową pracę oraz organizację wydarzeń czytelniczych. Nowa placówka powstanie przy ul. Widnej 2A, jako część gdyńskiego samorządowego programu rewitalizacji oraz programu budowy sieci miejsc sąsiedzkiej aktywności, dostępu do oferty miejskich instytucji i usług społecznych. Biblioteka będzie dysponowała w tym miejscu ponad 400 m2 powierzchni użytkowej. Nowo budowany lokal przy ul. Widnej 2a mieści się w odległości 600 m od obecnej lokalizacji filii nr 5 oraz w odległości 1,2 km od filii nr 9.

Połączenie filii pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie środków i kadry bibliotekarskiej oraz na optymalizację sieci filii dzielnicowych, a zasięg działania oraz lokalizacja w sercu dzielnicy pozwoli na przejęcie użytkowników z łączonych placówek, a także na rozwinięcie szerokiej oferty kulturalnej dla mieszkańców Witomina.

Majątek ruchomy oraz księgozbiory pozostające dotychczas w dyspozycji filii nr 5 i 9 zostaną zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni.

Planowane połączenie i otwarcie nowego obiektu nastąpi pod koniec I kwartału 2023 roku.

Plik pdf można pobrać tutaj.